Pagina opties

Groter

Perspectiefnota 2019-2023

Vindingrijk verbinden: het eiland in beweging! Dat is het motto van de Perspectiefnota. Hierin beschrijven we hoe we willen bouwen aan een vitaal eiland waar we letterlijk en figuurlijk in verbinding staan met elkaar en met de omgeving. Op deze pagina leest u per thema wat we willen gaan doen en het mag kosten.

Verslag beeldvormende vergadering Perspectiefnota 27 juni 2019

Lees de volledige Perspectiefnota

Economie

Tot het thema economie horen de plannen en ambities op het gebied van:

 • economische ontwikkelingen
 • fysieke bedrijfsinfrastructuur
 • bedrijvenloket
 • bedrijfsregelingen
 • economische promotie

Wat gaan we doen?

Volksgezondheid en milieu

Tot de thema's volksgezondheid en milieu behoren de plannen en ambities op het gebied van:

 • volksgezondheid
 • riolering
 • afval
 • milieubeheer (inclusief duurzame energie)
 • begraafplaatsen en crematoria

Wat gaan we doen?

Sport, cultuur en recreatie

Tot de thema's sport, cultuur en recreatie behoren de plannen en ambities op het gebied van:

 • sportbeleid en activering
 • sportaccommodaties
 • cultuurpresentatie
 • cultuurproductie en cultuurparticipatie
 • musea
 • cultureel erfgoed
 • media en openbaar groen en (openlucht)recreatie
 • subsidiebeleid
 • welzijnswerk

Wat gaan we doen?

Veiligheid

Tot het programma veiligheid behoren de plannen en ambities op het gebied van:

 • crisisbeheersing en brandweer
 • openbare orde (inclusief handhaving)
 • veiligheid

Wat gaan we doen?

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Tot de thema's volkshuisvesting en ruimtelijke ordening behoren de plannen en ambities op het gebied van:

 • ruimtelijke ordening
 • grondexploitatie (anders dan bedrijventerreinen)
 • wonen en bouwen

Wat gaan we doen?

Sociaal domein

Tot het thema sociaal domein behoren de plannen en ambities op het gebied van:

 • samenkracht en inwonersparticipatie
 • wijkteams
 • inkomensregelingen
 • begeleide participatie
 • arbeidsparticipatie
 • maatwerkvoorzieningen (Wmo)
 • maatwerkdienstverlening ouder dan 18 jaar
 • maatwerkdienstverlening jonger dan 18 jaar
 • geëscaleerde zorg ouder dan 18 jaar
 • geëscaleerde zorg jonger dan 18 jaar

Wat gaan we doen?

Onderwijs

Tot het thema onderwijs behoren de plannen en ambities op het gebied van:

 • onderwijshuisvesting
 • onderwijsbeleid

Wat gaan we doen?

Verkeer, vervoer en waterstaat

Tot de thema's verkeer, vervoer en waterstaat behoren de plannen en ambities op het gebied van:

 • verkeer en vervoer
 • parkeren
 • recreatieve havens
 • economische havens
 • waterwegen
 • openbaar vervoer

Wat gaan we doen?