Pagina opties

Groter
RSS

Praat u ook mee over duurzaamheid in de Hoeksche Waard? (09-07-2019)

Praat u ook mee over duurzaamheid in de Hoeksche Waard?

Dit item is verlopen op 03-09-2019.
(09-07-2019)

Een duurzamere inrichting van onze samenleving wordt steeds belangrijker. Zeker in een tijd waarin we te maken hebben met zorgen om de klimaatveranderingen, verslechtering van onze luchtkwaliteit en toenemende schaarste van fossiele grondstoffen. Vanwege de complexiteit van deze problemen liggen de oplossingen niet direct voor de hand. Dat zorgt ervoor dat inwoners en organisaties het lastig vinden om duurzame maatregelen te treffen en in sommige gevallen zelfs in de weerstand schieten. Tegelijkertijd ziet de gemeenteraad ook mooie ontwikkelingen in de maatschappij, waarbij inwoners of organisaties zelf het initiatief nemen richting een duurzamere samenleving.

Zo zien we een aantal landelijke en lokale doelstellingen voor duurzaamheid:

 • Hoeksche Waard energieneutraal in 2040.
 • In 2030 moet Nederland minimaal 49% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990.
 • Nederland dient klimaatadaptief te zijn in 2050.
 • Nederland dient circulair te zijn in 2050. Met 50% minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030.
 • Warmtetransitie van de bebouwde omgeving naar gasloos in 2050.
 • In 2040 dient de gemeente een energieneutrale vastgoedportefeuille te bezitten. In het hoofdlijnenakkoord is deze ambitie aangescherpt naar 2030.

De gemeenteraad is erg benieuwd naar de ideeën van haar inwoners, scholen, verenigingen en bedrijven om de doelstellingen voor duurzaamheid te halen. Daarom nodigen wij u graag uit op donderdag 5 september van 19.30 tot 22.00 uur om mee te denken en te praten over duurzaamheid op ons mooie eiland.

Programma:
19.00 uur   Inloop
19.30 uur   Welkomstwoord en uitleg
19.45 uur   1ste ronde gesprekken (5 tafels)
20.30 uur   Pauze
20.45 uur   2de ronde gesprekken (5 tafels)
21.30 uur   Afronding en drankje

U kunt deelnemen aan 2 rondes gesprekken. Daarbij kunt u 2 van de volgende 5 onderwerpen kiezen:

 1. Energiebesparing
  Energiebesparing is de belangrijkste stap naar een duurzamere wereld. Dit is dan ook een belangrijke pijler van de door de gemeenteraad vastgestelde energievisie. Besparen kan natuurlijk op allerlei manieren, zoals het isoleren van woningen en het gebruik van spaarlampen. Hier zijn ook afspraken over gemaakt met HW Wonen voor de verduurzaming van hun woningvoorraad. Een duurzaamheidslening kan het aantrekkelijk maken voor huishoudens om hierin te investeren.
 2. Duurzame energieopwekking
  Naast de gewenste besparingen blijft er een forse energievraag. De ambitie is om in 2040 een energieneutrale Hoeksche Waard te realiseren. Met de extra uitdaging om te komen tot alternatieven voor het gas, waarbij in de toekomst naar verwachting een nog grotere energievraag zal ontstaan. Duurzame energie uit biomassa, zonlicht, uit bodem, water enwind en vanuit restwarmte van bedrijven, zijn allemaal mogelijkheden in de energievisie. 
 3. Klimaatadaptatie
  Nederland is klimaatadaptief in 2050, dat is de landelijke doelstelling waar ook in de Hoeksche Waard invulling aan gegeven wordt. Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. In 2018 is in samenwerking met het Waterschap een plan van aanpak voor de klimaatadaptatie opgesteld. De afgelopen maanden is gestart met een aantal klimaatateliers en is de zogenaamde klimaat stresstest nagenoeg afgerond. Daarnaast worden ook andere zaken in beeld gebracht in de Klimaatatlas (vanuit Provincie Zuid-Holland opgesteld) en de kwetsbaarheidsscan. Op basis van alle informatie wordt samen met het Waterschap gewerkt aan een concreet uitvoeringsprogramma.
 4. (Gemeentelijk) vastgoed verduurzamen
  In 2040  dient de gemeente een energieneutrale vastgoedportefeuille te bezitten. In het hoofdlijnenakkoord is deze ambitie aangescherpt naar 2030. Dit betekent een grote opgave voor gemeente, maar ook voor de gebruikers van het vastgoed, zoals (sport)verenigingen en scholen.
 5. Circulaire economie
  Nederland circulair in 2050. Met 50% minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030. Ook in de Hoeksche Waard moeten we daarom de circulaire economie aanjagen. Er is gestart met het in beeld brengen van de verschillende (grondstoffen)stromen binnen het bedrijfsleven. Dit leidt tot een kansenkaart voor de Hoeksche Waard. Daarnaast is Oud-Beijerland gestart met een circulair project namelijk de multifunctionele accomodatie (MFA) Boezemsingel in Oud-Beijerland. De RAD (gemeentelijk afvalbedrijf) werkt ook aan circulariteit met het initiatief van afvalscheiding. Ook is in het verleden onderzoek gedaan naar de potentie van de biomassa in de Hoeksche Waard en wordt via een aantal innovatieve landbouwbedrijven onderzoek gedaan naar het gebruik van organische reststoffen voor de verbetering van de bodem. Met de provincie wordt gewerkt aan een aantal programmalijnen die opgenomen worden in het programmaplan duurzaamheid.

Aanmelden
U kunt zich tot en met maandag 2 september 2019 aanmelden via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl. Graag met vermelding van de 2 onderwerpen waar uw interesse naar uitgaat.
De ideeën, opmerkingen en reacties nemen we zoveel mogelijk op in het toekomstplan over duurzaamheid in de Hoeksche Waard. Dit plan bespreekt en stelt de raad eind van dit jaar vast. De bijeenkomst wordt gehouden in het Rabobank gebouw, Reedijk 8 in Heinenoord.