Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

Het laatste nieuws over en uit gemeente Hoeksche Waard.

Meest gestelde vragen over bomenkap langs N489

(17-06-2019)

Provincie Zuid-Holland heeft eind 2019 groot onderhoud gepland aan de N489. Dit is nodig vanwege de toegenomen verkeersdrukte in de afgelopen decennia en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid. Het provinciale project – het opknappen en herinrichten van de N489 en de daarmee gepaarde kap én herplant van bomen – stamt uit de tijd van de voormalige gemeente Binnenmaas. AD Hoeksche Waard schreef hier 2 juni het volgende artikel over ‘Kap 335 bomen langs N489 bij Westmaas gaat toch door’. Sindsdien krijgen wij veel vragen en reacties over de kap van de bomen. Daarom hebben wij hieronder voor u de meest gestelde vragen op een rij gezet.

Meest gestelde vragen over de bomenkap

Hoeveel bomen worden er gekapt?

De provincie heeft in 2017 een plan gepresenteerd om - in verband met groot onderhoud aan de N489 - ongeveer 600 bomen langs dit traject te kappen en te compenseren. Mede door inzet van gemeente Binnenmaas en de landelijke petitie is besloten de bomen in de zogeheten obstakelvrije zone niet gekapt. Er worden nu vangrails geplaatst op de knelpunten en het aantal te kappen bomen is teruggebracht naar 335.

Waarom moeten de bomen weg?

De bomen die gekapt en gecompenseerd worden moeten weg omdat ze aan het einde van hun levensduur zijn óf omdat ze fysiek niet passen in het ontwerp. Daarmee wordt bedoeld dat er op die plek een weg/rotonde komt te liggen. De levensduur (het einde daarvan) van de bomen is onderzocht door een extern bureau dat is ingeschakeld door de provincie. Dit rapport maakt onderdeel uit van de kapvergunning.

Is de obstakelvrijezone, de belemmering van 5G signalen of de houtopbrengst gebruikt als onderbouwing voor de bomenkap?

De bomen in de obstakelvrije zone blijven behouden. Dat bomen het 5G signaal kunnen beperken is niet meegenomen in de afweging om bomen te kappen. Ook de houtopbrengst van de te kappen bomen is niet van toe passing geweest bij de besluitvorming.

Wanneer worden de bomen gekapt?

De bomen worden buiten het broedseizoen (na 15 juli) gekapt. Er is ecologisch/flora en fauna onderzoek uitgevoerd naar het plangebied. Dit onderzoek krijgt een update en wordt op dit moment nogmaals uitgevoerd. Dat wordt gedaan omdat het uiteindelijke kappen na de zomer van 2019 zal plaatvinden.

Met wie is het plan besproken?

Tijdens informatie- en inloopavonden zijn de plannen met omwonenden besproken. Ook is inwoners op de inloopmomenten gevraagd naar suggesties voor de compensatie van de bomen. Daarnaast heeft gemeente Binnenmaas overleg gevoerd met Hoekschewaards Landschap (HWL) en andere natuurorganisaties. Deze organisaties hebben dan ook geen bezwaar aangetekend.

Wanneer is de vergunning afgegeven?

De kapvergunning is 7 december 2018 door het college van Binnenmaas afgegeven. Hierop zijn twee bezwaren binnengekomen van omwonenden. Deze zijn in de bezwaarschriftencommissie behandeld. Deze heeft de bezwaarschriften niet ontvankelijk verklaard.

Hoeveel bomen worden er herplant?

Alle 335 bomen worden gecompenseerd. Dat is wettelijk niet verplicht, maar dit heeft de provincie zichzelf opgelegd. De meeste bomen komen terug in en rond het plangebied. Helaas is het door ruimtegebrek en de aanwezigheid van kabels en leidingen niet mogelijk om bomen op precies dezelfde plekken terug te planten. Daarom wordt er ter compensatie een bos (inclusief lage beplanting) van 2 ha bij de Reedijk aangelegd.

Welke soorten worden er aangeplant?

Er is voor gekozen om meer verschillende soorten aan te planten. Deze variatie in soorten biedt meer kansen voor de flora en fauna in de omgeving. Deze soorten zijn afgestemd met lokale natuurorganisaties en de gemeente.

Heeft u nog vragen?

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente of provincie Zuid-Holland. Hieronder vindt u van beide de contactgegevens.

Provincie Zuid-Holland
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n489/
telefoonnummer: 070 - 441 66 22
e-mail: zuidholland@phz.nl

Gemeente Hoeksche Waard
telefoonnummer: 14 0186 of 088 - 647 36 47
e-mail: info@gemeentehw.nl

Praat en denk mee over de plannen van de gemeente

(14-06-2019)

Waar geven we de komende jaren ons geld aan uit? Elke gemeente heeft een begrotingscyclus om tot die afspraken te komen. In het voorjaar bespreekt de gemeenteraad de belangrijkste uitgangspunten waaraan het geld volgend jaar uitgegeven moet gaan worden. Zij doet dit aan de hand van de door het college opgestelde Perspectiefnota. In het najaar volgt dan de feitelijke Programmabegroting met daarin de definitieve verdeling van de geldbedragen voor 2020 en volgende jaren

Agenda

De Perspectiefnota van gemeente Hoeksche Waard staat op de agenda van een extra beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad, op donderdag 27 juni. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis in Oud-Beijerland.

Iedereen is welkom

Iedereen is welkom om donderdag 27 juni van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur mee te praten. U kunt zich tot en met vrijdag 21 juni aanmelden via het e-mailadres griffie@gemeentehw.nl. Meer informatie over de Perspectiefnota is hier te vinden.

Ontspannende workshop voor mantelzorgers

(13-06-2019)

Speciaal voor mantelzorgers organiseren Zorgwaard en MEE Mantelzorg de ontspannende workshop‘ mediteren voor mantelzorgers’.

De workshop is op dinsdag 25 juni van 19.00 tot 20.30 uur in De Rembrandt, Rembrandt 1 in Oud-Beijerland. Voor vragen en aanmelden kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0181 – 33 35 07 of via e-mail servicebureau@meeplus.nl.

Hoeksche Waard staat digitaal op de kaart

(13-06-2019)

In maart 2017 werden de voormalige 5 Hoeksche Waardse gemeenten aangesloten op de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV-BGT). Twee jaar later zijn alle objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd in deze voorziening. Woensdag 12 juni vierde wethouder Harry van Waveren met medewerkers van de gemeente en externe partners het feit dat de laatste aanvullingen en wijzigingen zijn verwerkt.

De LV-BGT is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland

Nu de LV-BGT op orde is, beschikt de gemeente over een actuele en betrouwbare basiskaart grootschalige topografie. Deze wordt gebruikt in diverse dienstverleningsprocessen, zoals bijvoorbeeld het beheer van de openbare ruimte, het verlenen van vergunningen en het borgen van openbare orde en veiligheid. Maar ook kan het systeem ingezet worden voor ruimtelijke ontwikkeling en recreatie. Wethouder ICT Harry van Waveren: “Ik ben blij dat we als gemeente nu ook digitaal op de kaart staan. Het is een belangrijk instrument dat ons helpt bij het opstellen van beleidsplannen, beheerplannen, onderhoudsprogramma’s en contracten. Verder voldoen we als gemeente ook aan de wettelijke verplichting om deze gegevens digitaal vast te leggen. En het is ontzettend mooi dat niet alleen wij, maar iedereen hiervan gebruik kan maken.”

De digitale kaart is voor iedereen beschikbaar

Gemeenten, provincies en waterschappen maken de LV-BGT samen met de ministeries van Economische Zaken en Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. De LV-BGT is als zogenaamde ‘open data’ voor iedereen beschikbaar. Dit betekent dat de informatie die er in staat toegankelijk is voor zowel bedrijven en instellingen, als inwoners. Zo kunnen bijvoorbeeld hulpdiensten gebruikmaken van betrouwbare gegevens als er een calamiteit is. De voorziening is voor iedereen te raadplegen op de viewer van Basisregistratie Grootschalige Topografie door te zoeken op 'Gemeente Hoeksche Waard'. Eind dit jaar lanceert gemeente Hoeksche Waard ook een app met daarin informatie over onder andere monumenten en recreatie in de Hoeksche Waard.

Besluitvormende raadsvergadering 11 juni

(07-06-2019)

Dinsdag 11 juni a.s. wordt de volgende openbare besluitvormende raadsvergadering van gemeente Hoeksche Waard gehouden. De vergadering begint om 19.30 uur, en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6.

De raadsvergadering van aanstaande dinsdag is de laatste vergadering in een reeks van drie. Tijdens deze vergadering van de BOB-cyclus gaan de raadsleden nog eenmaal met elkaar, en het college van B en W, in debat over de verschillende onderwerpen op de agenda. Aansluitend neemt de raad een besluit over de raadsvoorstellen. Op de raadswebsite www.gemeenteraadhw.nl is meer informatie terug te vinden over de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad.

Hieronder de onderwerpen die dinsdag 11 juni onder meer aan de orde komen. De volledige agenda is terug te vinden in het vergaderschema.

  • Nieuwbouw multifunctionele accommodatie in Oud-Beijerland
  • Bestemmingsplan Torensteepolder fase 1B en 1C Numansdorp
  • Begroting 2020 en jaarstukken 2018 Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ
  • Begroting 2020 en jaarstukken 2018 Omgevingsdienst ZHZ
  • Vaststelling bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 13e herziening Middelsluissedijk WZ 44 Numansdorp

Wilt u als inwoner van gemeente Hoeksche Waard eens een kijkje komen nemen bij een raadsvergadering, dan bent u van harte uitgenodigd. De vergadering is tevens live te bekijken via deze webpagina. Hier zijn ook de voorgaande besluitvormende vergaderingen terug te kijken.

Inwoners met een iPad kunnen de app Politiek Portaal gratis downloaden. Dit is de publieke versie van de applicatie die de raad gebruikt bij het vergaderen en waarin de openbare stukken zichtbaar zijn.

Praat mee over dementie tijdens het Alzheimer Trefpunt

(06-06-2019)

Op dinsdag 11 juni is het Alzheimer Trefpunt. Deze avond spreekt mevrouw M. Ouwehand, casemanagerdementie Nissewaard, over communiceren met mensen met dementie. Doet u een leugentje om bestwil? Hoe lang van te voren vertelt u iets? Wat vertelt u? Deze vragen en nog meer komen aan bod. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Iedereen die geïnteresseerd is of via werk of mantelzorg te maken heeft met dementie is van harte welkom.

De avond start om 19.30 uur (inloop 19.10 uur) en is in De Rembrandt, Rembrandtplein 1 in Oud-Beijerland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met A. Visser via telefoonnummer 0186 – 66 14 41 of met Y. van de Repe via telefoonnummer 06 – 51 81 82 41.

Geluidssaneringsprogramma wegverkeerslawaai

(06-06-2019)

Burgemeester de Zeeuwstraat en Rijksstraatweg in Numansdorp

Gemeente Hoeksche Waard geeft uitwerking aan de wettelijke plicht tot geluidssanering van woningen langs drukke wegen. Deze geluidssanering houdt in dat het geluid binnenshuis wordt teruggebracht tot de wettelijke grens. Dit komt voort uit de Wet geluidhinder. In deze wet zijn criteria opgenomen waarmee wordt bepaald of een woning een geluidssaneringswoning is. De woningen aan de Burgemeester de Zeeuwstraat en de Rijksstraatweg in Numansdorp komen mogelijk in aanmerking voor deze geluidsisolatie. De bewoners van deze woningen krijgen hierover een brief.

De Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat stelde hogere grenswaarden geluid vast

Op 7 juni 2018 stelde de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hogere grenswaarden (geluid) vast voor de woningen aan de Burgemeester de Zeeuwstraat en de Rijksstraatweg in Numansdorp. Dit is nodig vanwege de geluidsbelasting door het verkeer op deze straten. In dit besluit is ook bepaald dat (indien nodig) geluidwerende gevelmaatregelen aan de woningen worden toegepast. Met deze maatregelen wordt de geluidbelasting binnen de woningen teruggebracht. Deze binnenwaarde mag maximaal 43 dB zijn. Als met de huidige gevelopbouw hieraan niet wordt voldaan, kan de woning in aanmerking komen voor geluidwerende maatregelen.

Nader onderzoek moet uitwijzen of de woning in aanmerking komt voor geluidsisolatie

Nader onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van een overschrijding van de binnenwaarde. Als dit zo is, wordt gekeken welke maatregelen nodig en mogelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld dubbelglas zijn of speciale ventilatieroosters. Voor deze maatregelen is subsidie beschikbaar. De bewoners van de genoemde woningen ontvangen een brief van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Heeft u vragen?

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert dit geluidssaneringsprogramma namens de gemeente uit. Met uw vragen kunt u ook bij hen terecht. Uw contactpersoon is Roy Kunkels. Zijn telefoonnummer is 078 – 770 31 10 of stuur een e-mail naar rew.kunkels@ozhz.nl.

Vrienden krijgen herinneringsgeschenk en getuigschrift na heldendaad

(05-06-2019)

Donderdag 6 juni reikte burgemeester Govert Veldhuijzen namens Stichting Carnegie Heldenfonds loffelijke getuigschriften en een herinneringsgeschenk uit aan de 4 vrienden Lars van der Heiden(19), Maikel den Tuinder (20), Thomas Verbaas (19) en Milan Krab (18). Vorig jaar tijdens hun vakantie op Kos raakte hun vriend Thomas Edelman (20) zeer ernstig gewond door een scooterongeluk. Dankzij het snelle en heldhaftige handelen van zijn vrienden kon Thomas op tijd de juiste medische zorg ontvangen en overleefde hij het ongeluk.

Toen Thomas op zijn scooter wilde wegrijden, bleef het gas hangen. Hij schampte vervolgens een auto, schoot de weg over, ging tussen 2 plantenbakken door, raakte een andere scooter en viel door een ruit. Daarbij sneed een stuk glas finaal de slagader en zenuw in zijn oksel door. Thomas verloor direct veel bloed. Zijn vrienden handelden zonder aarzelen: zij bonden met een t-shirt zijn arm af en probeerden het bloeden zo veel mogelijk te stoppen. Ook probeerden zij auto's te laten stoppen om Thomas direct naar het ziekenhuis te vervoeren. Uiteindelijk bracht een Nederlandse toerist met een huurauto Thomas met degene die de wond afbond naar het ziekenhuis. Daar werd hij eerst gestabiliseerd om vervolgens naar het ziekenhuis in Athene overgevlogen te worden. Hier onderging hij een bijna 9 uur durende operatie.

Thomas en zijn familie zijn de vrienden enorm dankbaar

Daarom hebben zij de heldendaad gemeld bij Stichting Carnegie Heldenfonds. De stichting heeft hun heldhaftig optreden erkend en Lars, Thomas, Maikel en Milan een herinneringsgeschenk en loffelijk getuigschrift toegekend. Vandaag werden de vrienden op het gemeentehuis in Maasdam toegesproken door de burgemeester en kregen zij het getuigschrift en herinneringsgeschenk overhandigd. Ook de vader van Thomas, Jeroen Edelman, sprak de vrienden toe tijdens de mooie bijeenkomst.

Iedereen kan een redder aanmelden bij het fonds

Wie vindt dat iemand een redding met gevaar voor eigen leven heeft verricht óf met gevaar voor eigen lijf en goed voor een ander in de bres is gesprongen, kan diegene voordragen. Voor jeugdigen geldt niet dat ze zelf (levens)gevaar moeten hebben gelopen. Zij kunnen in dat geval beloond worden met een herinneringsgeschenk. Aan het kunnen doen van een voordracht is geen tijdslimiet verbonden. Iedereen kan een redder aanmelden bij het fonds; van een burgemeester of een politiefunctionaris tot een familielid of vriend.

Toelichting kap bomen langs N489 Westmaas

(03-06-2019)

Provincie Zuid-Holland heeft eind 2019 groot onderhoud gepland aan de N489. Dit is nodig vanwege de toegenomen verkeersdrukte in de afgelopen decennia en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid. Het provinciale project – het opknappen en herinrichten van de N489 en de daarmee gepaarde kap én herplant van bomen – stamt uit de tijd van de voormalige gemeente Binnenmaas en loopt al ruim 3 jaar. AD Hoeksche Waard schreef hier 2 juni het volgende artikel over ‘Kap 335 bomen langs N489 bij Westmaas gaat toch door’. Wij krijgen veel reacties en vragen binnen naar aanleiding van dit artikel.

Een paar maanden geleden is de kapvergunning definitief geworden

In eerste instantie was bepaald dat meer dan 600 bomen moesten worden gekapt. De voormalige gemeente Binnenmaas heeft met de provincie de afspraak kunnen maken om op sommige gedeelten van het traject vangrails te plaatsen. Hierdoor kon dat aantal worden teruggebracht tot 335. De bomen worden door de provincie duurzaam (gemengde soorten, niet te dicht op de weg) en 1 op 1 (dat is volgens de APV en de wet Natuurbeheer niet verplicht) gecompenseerd. Wethouder Harry van Waveren: “Wij begrijpen dat het kappen van zoveel bomen de nodige vragen en verontruste reacties oproept. De verkeersveiligheid staat voorop, maar ook wij willen zoveel mogelijk het groene karakter langs dit traject behouden. Gelukkig vindt de provincie dat ook. Er zijn de afgelopen jaren 4 inloopavonden en diverse commissie- en raadsvergaderingen met inspraakmogelijkheid geweest. Hier konden geïnteresseerden en omwonenden terecht voor informatie en met hun vragen over het project. Zij konden toen ook aangeven waar ze het liefst de nieuwe (compensatie) bomen en ander 'groen' wilden laten terugkomen. Dit heeft ertoe geleid dat ongeveer de helft van de bomen wordt herplant langs de N489. Daarnaast wordt bij de Reedijk op 2 hectaren natuur geplant met struiken en bijna 100 bomen.” 

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het groot onderhoud?

Tijdens het groot onderhoud worden onder andere 2 rotondes aangelegd, enkele andere kruisingen veiliger ingericht en wordt de parallelweg tussen de N488 en de Van Koetsveldlaan verbreed. Ook wordt het fietspad langs de N489 vernieuwd en verbreed. Voor deze verbetermaatregelen is het noodzakelijk om 335 bomen te kappen. Een deel van deze bomen is aan het einde van hun levensduur. Al deze te kappen bomen worden gecompenseerd met nieuwe aanplant.

Meer informatie over het project

Op de website van provincie Zuid-Holland vindt u uitgebreide informatie over het project https://www.zuid-holland.nl/actueel/verkeersinformatie/december-2018/n489-globale/.

Aanvragen Koninklijke Onderscheiding

(16-05-2019)

De lintjesregen 2019 was voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard een mooie bijeenkomst waar maar liefst 27 inwoners in het zonnetje zijn gezet met een mooie Koninklijke Onderscheiding.

Kent u iemand die hiervoor ook in aanmerking kan komen? Als aanvrager kan u op www.lintjes.nl het aanvraagformulier vinden en verdere informatie die nodig is om een aanvraag in te dienen bij de burgemeester. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Marry Bender of Donja Hiele van kabinetszaken, telefoonnummer 088 – 647 14 10 (of via mailadres kabinet@gemeentehw.nl).

Uw aanvraag moet uiterlijk 1 juli 2019 compleet ingediend zijn voor de lintjesregen 2020.

Inloopbijeenkomst plan Laning 5 in Puttershoek

(16-05-2019)

Op donderdag 23 mei is er een inloopbijeenkomst over het plan voor het woonzorgcomplex dat gebouwd gaat worden in Laning 5 in Puttershoek. De bijeenkomst vindt plaats in Huys te Hoecke aan het Zomerplein in Puttershoek. U bent van harte welkom om tussen 18.30 en 20.00 uur vrij binnen te lopen en het plan te bekijken. Medewerkers van ASVZ en de gemeente zijn aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Laning 5 in Puttershoek’ met alle bijlagen kunt u nog tot en met 17 juni bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl  (onder de IMRO-code NL.IMRO.1963.BPlaning5-ON01). Wanneer u het bestemmingsplan in het gemeentehuis of een servicepunt wilt inzien adviseren wij u vooraf een afspraak te maken met team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer 14 0186.

Indienen zienswijzen

Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) indienen tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u indienen bij:

Raad van de gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland onder vermelding van ‘zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Laning 5 in Puttershoek’.

Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen?

Neemt u dan contact op met Karin van Gammeren. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 088 – 647 10 20 of via e-mail karin.vangammeren@gemeentehw.nl.

Archief