Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

Het laatste nieuws over en uit gemeente Hoeksche Waard.

Gemeente Hoeksche Waard ondertekent het Schone Lucht Akkoord

(13-01-2020)

Luchtverontreiniging behoort tot de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid. Gemiddeld leven Nederlanders hierdoor 9 maanden korter. Niet voor niets committeert gemeente Hoeksche Waard zich aan het landelijke Schone Lucht Akkoord. Wethouder Piet van Leenen ondertekende maandag 13 januari, namens het gemeentebestuur, het plan.

De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren ‘90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Om te werken aan gezondheidswinst door betere luchtkwaliteit is samenwerking nodig. Daarvoor heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Schone Lucht Akkoord (SLA) opgesteld. Dit akkoord gaat concreet om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens.

Wat doet gemeente Hoeksche Waard?

Gemeente Hoeksche Waard onderschrijft met de ondertekening van de intentieovereenkomst het belang van de samenwerking om de luchtverontreiniging terug te dringen. “Lucht is van ons allemaal. Het beperkt zich niet tot een gebied. Daarom vinden wij het belangrijk om als gemeente Hoeksche Waard ons steentje bij te dragen”, vertelt wethouder Piet van Leenen. “Dat betekent dat wij voor de komende jaren een maatwerkplan uitwerken in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. In dit plan letten we bij nieuwe ontwikkelingen nadrukkelijk op de effecten van luchtkwaliteit en gezondheidswinst. Ook willen wij het fietsgebruik en schoon (openbaar) vervoer verder stimuleren en onderzoeken: hoe kunnen we dit beter mogelijk maken met voorzieningen of maatregelen. Zo ‘vergroenen’ wij zelf nu ons wagenpark door elektrische auto’s aan te schaffen. Ik ben er dan ook trots op dat wij als gemeente Hoeksche Waard onderdeel zijn van het landelijke akkoord!”

Wat kunt u doen?

Met elkaar werken we aan een schone en duurzame leefomgeving. Ook u kunt nu al helpen om de luchtkwaliteit voor uzelf en uw omgeving te verbeteren. Pak bijvoorbeeld met lekker weer de fiets om boodschappen te doen. Of mocht het werk dit toelaten, dan is thuiswerken op drukke dagen in het verkeer wellicht ook een optie. Wees daarnaast terughoudend met stoken. Bij het aansteken van de houtkachel of open haard ontstaat rook. Die rook bevat schadelijke stoffen zoals fijnstof. Nu is rook voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Door niet te stoken, voorkomt u gezondheidsklachten en hinder bij uzelf en uw omgeving. Wilt u toch stoken? Volg deze stookwijzer voor minder overlast: www.ozhz.nl/houtkachel.. Is het windstil of mistig? Laat de haard of kachel dan uit. Volg de www.stookwijzer.nu voor het actuele stookadvies.

Hoe ziet het akkoord eruit?

Samen met minister Van Veldhoven  (Milieu en Wonen) tekenden 9 provincies en ruim 35 gemeenten op maandag 13 januari het akkoord. Eén van de gezamenlijke afspraken is ‘in 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016’. Het akkoord bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak, en kent een aantal nieuwe maatregelen. Voor het Schone Lucht Akkoord is door het Rijk € 50 miljoen uitgetrokken.

Gemeenten en provincies werken aan aanvullende uitvoeringsplannen. Zij kunnen aanspraak doen op een deel van de gelden die landelijk door het Rijk beschikbaar zijn gesteld om verbeteringen door te voeren. Het akkoord is flexibel en biedt ruimte om in te springen op veranderende omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Jan Pieter Lokker

(06-01-2020)

Hieronder kunt u de nieuwjaarstoespraak lezen van burgemeester Jan Pieter Lokker, die hij maandagavond 6 januari heeft uitgesproken tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente bij Alcazar in Puttershoek.

Kom heren regeerders, partij-jongens kom

En blijf daar niet hangen en kijk niet zo stom

Want hij die blijft zeuren is hij die crepeert

De legers buiten strijden

Op het slagveld wordt ieder van jullie verteerd

Want er komen andere tijden

Kom vader, kom moeders, kom hier en hoor toe

Wij zijn jullie praatjes en wetten zo moe

Je zoons en je dochters die haten gezag

Je moraal die verveelt ons al tijden

En vlieg op als de wereld van nu je niet mag

Want er komen andere tijden


Beste inwoners van Hoeksche Waard,

"Want er komen andere tijden". Dat zong Boudewijn de Groot in 1966. Met een stevige boodschap voor de gevestigde orde. Eenzelfde geluid klonk ook door in de in het afgelopen jaar verschenen wetenschappelijke rapporten over gevolgen van klimaatverandering voor het leven van mens, dier en plant. En of we het willen of niet, ook in de Hoeksche Waard worden de tijden anders. En als we kijken naar de toenemende maatschappelijke onrust zijn die eigenlijk al begonnen!

[Maar voordat ik daar verder op inga, wil ik u eerst een gezond en gelukkig nieuw jaar wensen. En vooral mijn dank uitspreken aan alle hulpdiensten die in de nieuwjaarsnacht voor onze inwoners in touw waren. En dat hebben ze geweldig gedaan. Graag uw applaus!

Dat ik u hier als burgemeester namens het gemeentebestuur welkom mag heten, is onverwacht. Pas enkele weken geleden was daar mijn benoeming. De droevige omstandigheden rondom het vertrek van mijn voorgangers zullen u niet zijn ontgaan. Ik wil hen daarom namens mijzelf en u allen van harte sterkte wensen!

Desondanks vind ik het een buitengewone eer om voor een korte periode deel uit te maken van uw gemeenschap. Niet ver hier vandaan mocht ik het afgelopen jaar mee helpen bouwen aan de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, even jong en dynamisch als de Hoeksche Waard en even prachtig en veelbelovend!

Terug naar het lied van de troubadour: "Want er komen andere tijden".

Afgelopen weken kwamen we in verschillende media de vergelijking tegen met de jaren twintig van de vorige eeuw. Deze ‘Roaring Twenties’ waren de jaren van ongekende veranderingen op velerlei gebied. En ook nu verandert de samenleving in hoog tempo door de ontwikkeling van de technologie en de veranderingen van het klimaat. Opnieuw staan wij aan de vooravond van een tijd waarin de wereld op zijn kop gaat. Wat zijn die maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, die we kunnen beschouwen als "tekenen des tijds"? En willen wij de tekenen van de nieuwe tijd verstaan? En zijn wij bereid om ons vermogen om te innoveren en problemen op te lossen in te zetten om onze aarde, ons land, onze Hoeksche Waard leefbaar te houden voor toekomstige generaties? Kortom, durven wij ‘hebben’ in te wisselen voor ‘zijn’?

Ik neem u mee langs drie actuele maatschappelijke ontwikkelingen die wij als "tekenen des tijds" mogen verstaan en die voor de inwoners van de Hoeksche Waard een grote uitdaging vormen.

Ten eerste is er het verschijnsel van jongeren die over de hele wereld in opstand komen tegen een generatie die hun toekomst bedreigt.

Zij roepen luid en duidelijk dat wij door het overheersende marktdenken te slordig omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen en toestaan dat onze planeet onleefbaar wordt. Zij protesteren tegen het feit dat een relatief kleine groep machtige bedrijven het consumptieve gedrag van inwoners stuurt in het belang van slechts een beperkt aantal kapitaalkrachtige aandeelhouders. Door deze al te uitbundige consumptie smelten de polen en gletsjers, verbranden bossen, stromen zeeën vol met plastic en het beetje natuur dat we nog hebben verstikt en verdroogt. Zij roepen de heersende politieke elite op om robuuste maatregelen te treffen die de aarde niet verder uitput en eisen dat de overheid weer de kant kiest van het menselijk welzijn.

Laten we daarom ook in de Hoeksche Waard onze jongeren alle ruimte geven om mee te denken en te doen in het proces van politieke en maatschappelijke besluitvorming. De vorming van een jongerenplatform is daartoe een mooie aanzet.

Het tweede teken is dat steeds meer mensen zich bewust worden van de schaduwkanten van de digitale samenleving.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat wij onze duur bevochten individuele vrijheid dreigen te verliezen door te gretig gebruik te maken van de onbegrensde mogelijkheden van nieuwe digitale technologie. Begerig naar nog meer spullen, nog meer vrienden, nog meer likes, bewegen we ons dagelijks in de grenzeloze online wereld en vinden wij het goed dat de Facebooks, Googles en Amazons van deze wereld ons leven sturen en ons tot slaaf maken van hun diensten. Deze digitale platforms verdienen miljarden aan de continue dataroof en de veel bejubelde sociale media zijn steeds minder een middel geworden om mensen met elkaar te verbinden omdat er nauwelijks ruimte is voor dialoog. Daar komt bij dat steeds vaker softwareprogramma’s op basis van algoritmes beslissingen nemen, in plaats van mensen. We zullen daarom meer aandacht moeten geven aan technologisch burgerschap, te beginnen op scholen, maar ook in de gezinnen om te leren bewuster om te gaan met digitale middelen.

Het derde teken is dat consumenten kritischer worden op wat zij dagelijks eten en drinken en beseffen welke effecten dat heeft op natuur en dierenwelzijn.

De natuur is het fundament van het menselijk bestaan. Het besef groeit dat ons consumptiegedrag van beslissende invloed is op de kwaliteit van natuur en landschap. Voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven zijn direct afhankelijk van gezonde ecosystemen. Bij alle besluiten die wij nemen zullen wij rekening moeten houden met de gevolgen voor biodiversiteit, duurzaamheid en natuur. Door als consument te kiezen voor minder, maar beter, zijn wij in staat invloed uit te oefenen op manier waarop ons hele voedselsysteem is ingericht. Door met elkaar een natuurinclusieve samenleving tot stand te brengen, helpen wij ook de landbouw om te verduurzamen en bieden wij onze boeren voldoende perspectief voor de langere termijn.

Het mooie van toekomst is dat wij die zelf maken. Samen met u willen wij in het komende jaar verder bouwen aan een vitaal en leefbaar Hoeksche Waard. Want de gemeente is van ons allemaal en samen zijn wij de gemeente.

De boreling is precies een jaar oud. Maar tegelijk een met een rijk verleden en geworteld in een grote diversiteit aan lokale culturen en gewoontes. Want, los van de bestuurlijke samenvoeging, heeft u als inwoner geen afscheid hoeven nemen van de lokale gemeenschap waar u deel van uitmaakt. Net zomin als u afscheid heeft genomen van de grond die u bewerkt, de vereniging waar u lid van bent of de bakker om de hoek. En de straat waarin u woont is nog steeds dezelfde straat als een jaar geleden.

Het is een goede gewoonte om aan het begin van het nieuwe jaar ook heel even stil te staan bij wat vorig jaar is gebeurd. Heel even maar, want wie ploegt en te veel achterom kijkt, trekt scheve voren!

1 januari 2019 gingen 5 gemeenten en 3 gemeenschappelijke regelingen op in gemeente Hoeksche Waard. Er is door raadsleden, wethouders en ambtenaren sindsdien keihard gewerkt aan de opbouw van de nieuwe gemeente. Soms was dit werk duidelijk zichtbaar en hoorbaar, maar het meeste werk gebeurde achter de schermen. En zijn daarbij fouten gemaakt? Natuurlijk wel en alles loopt nog niet zoals het zou moeten. Maar laten we elkaar alsjeblieft de ruimte gunnen om het goed te doen, ruimte gunnen om fouten te maken. Want dat mag.

Om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken is er door middel van een uitgebreid participatietraject een Omgevingsvisie opgesteld. Waardmakers, bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hebben de bouwstenen hiervoor aangeleverd. Inwoners en instanties hebben ook kunnen meedenken over het onderwerp Duurzaamheid en de Adviesraad Sociaal Domein is met haar werkzaamheden begonnen. Andere successen waren de deelname van de Hoeksche Waard aan het World Food Festival, de Woontop waar de hoofdrolspelers van de woningmarkt elkaar ontmoetten en de dorpsbijeenkomst in Klaaswaal waarna meer dan 50 inwoners hebben aangegeven verder met ons mee te willen denken over de toekomst van hun dorp. Uit dit alles blijkt dat Hoeksche Waard een betrokken sociale samenleving is, waar solidariteit, respect voor elkaar en actief burgerschap de norm zijn.

Hoeksche Waard is ook een belangrijke speler in de regio geworden! Als gemeente putten wij ook kracht uit de inspirerende samenwerking in de regio. Daarom hebben wij met de 4 gemeenten op Voorne-Putten en de gemeente Goeree-Overflakkee de krachten gebundeld op de onderwerpen agrifood, duurzaamheid, wonen en werken, landschap en toerisme. Onder de noemer ‘Zuid-Hollands Delta’ werken de eilanden samen aan deze vier thema’s. Daarnaast is een goede verstandverhouding en samenwerking met de stedelijke centra om ons heen van groot belang. Stad en land hebben elkaar bitterhard nodig en staan daarom niet tegenover elkaar, maar naast elkaar.

Hoe mooi is het om in 2020 verder met elkaar te bouwen aan die bijzondere eenheid in verscheidenheid. Maar tegelijk ook aan het gevoel Hoeksche Waarder te zijn. Want ondanks alle verschillen hebben we het wel over ONS EILAND Hoeksche Waard, waar we met z’n allen trots op mogen zijn! Sinds enkele weken hebben we een nieuw gemeentewapen dat de eenheid van onze gemeente symboliseert. Laten we daarom blijven werken aan het waarderen van die verscheidenheid, maar tegelijk met elkaar bouwen aan een nieuw verhaal dat ons als inwoners van de gemeente Hoeksche Waard bindt. Het verhaal van een samenleving waarin iedereen meetelt en gelijkwaardig meedoet. Een verhaal waarin iedere inwoner zich kan en wil herkennen. Een verhaal dat zich vooral richt op de toekomst van onze bijzondere gemeente Hoeksche Waard, geworteld als deze is in een even bijzonder als rijk verleden.

Tot slot wil ik met u een toast uitbrengen op alle mensen die de prachtige gemeente Hoeksche Waard verder zullen dragen en uitbouwen. Namens de gemeenteraad, het college en onze medewerkers wens ik u, en allen die u lief en dierbaar zijn, een heel gelukkig, dynamisch en vooral gezond 2020 toe.

Voorlopige inventarisatie schade oud en nieuw

(03-01-2020)

Gemeente Hoeksche Waard heeft een eerste inventarisatie gemaakt van de schade die tijdens de jaarwisseling is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen. Vooral vuilnisbakken en verkeersborden moesten het ontgelden. Komende week wordt de inventarisatie afgerond en is duidelijk welk kostenplaatje aan deze jaarwisseling kan worden gehangen.

De schade op dit moment bedraagt bijna € 10.000,- (exclusief arbeidsuren)

In totaal werden 16 vuilnisbakken en 27 verkeersborden vernield.  Ook moesten 3 verkeersspiegels en een informatiebord het ontgelden, net als een glijbaan, een ruit van een bushalte, een lantaarnpaal en diverse boompalen. De kosten van de schade aan de lantaarnpaal en de glijbaan zijn  nog niet bekend en daarom niet meegenomen. Ook het kostenplaatje van de schade aan de brug in Strijen die ontstond door brand afgelopen maandagnacht is nog niet bekend.

Komende week wordt de inventarisatie afgerond

De verwachting is dat het schadebedrag nog verder stijgt. Ook later in het jaar komen er nog kosten bovendrijven die voortkomen uit schade  die rond de jaarwisseling is ontstaan. Er zijn bijvoorbeeld veel putdeksels teruggeplaatst die door ontploffing van hun plek geschoten waren. In veel gevallen betekent dit dat de daaronder liggende ‘straatkolk’ beschadigd is en vervangen moet worden.  Dit wordt pas duidelijk tijdens een regenachtige of juist heel droge periode.

Vorig jaar bedroeg de schade bijna € 19.000,-

De gemeente kan nog niet zeggen of het bedrag hoger of lager uitvalt.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil 75-plussers toestaan 1 jaar te rijden met verlopen rijbewijs

(15-08-2019)

Het plan is dat vanaf 1 december 2019 veel 75-plussers onder bepaalde voorwaarden mogen blijven rijden als hun rijbewijs verloopt. Dit mag tot 1 jaar nadat het rijbewijs is verlopen. In dit geval spreken we van een administratieve verlenging. Deze administratieve verlenging wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. Dat stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor. In alle andere gevallen is het niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden.

Het ministerie stelt de tijdelijke regeling voor omdat het CBR achterligt bij het beoordelen van de gezondheidsverklaringen. De regeling krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar.

Bent u 75-plus en moet u uw rijbewijs binnenkort verlengen? Hoe u dit regelt leest u op de webpagina rijbewijs verlengen 75-plusser.

Voor wie geldt de tijdelijke regeling?

Niet alle 75-plussers kunnen van de regeling gebruik maken. De regeling geldt alleen voor 75-plussers die:

  • een rijbewijs hebben voor een auto (rijbewijs B), auto met aanhanger (rijbewijs BE), motor (rijbewijs A), trekker (rijbewijs T);
  • een volledig en correct ingevulde gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs verliep;
  • een rijbewijs hebben dat 5 of 10 jaar geldig is. De regeling geldt niet als het rijbewijs is afgegeven voor 1 of 3 jaar;
  • geen beperkende rijbewijscodes met medische achtergrond op hun huidige rijbewijs hebben;
  • blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het CBR. Dat wil zeggen meewerken aan de medische keuring, het bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rijtest als het CBR daarom vraagt.

Buiten deze regeling vallen de categorieën: vrachtwagen (C), vrachtwagen met aanhanger (CE), bus (D) en bus met aanhanger (DE).  Dit vanwege Europese regelgeving.

75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst kunnen ook geen gebruik maken van de tijdelijke regeling. Dit geldt ook voor mensen over wie het CBR een besluit heeft genomen na mededeling van de politie.

Wat zijn de beperkingen aan deze tijdelijke regeling?

U mag met een verlopen rijbewijs niet in het buitenland rijden. De politie in het buitenland kan namelijk niet het Nederlandse Rijbewijzenregister raadplegen. Daarnaast geldt een verlopen rijbewijs niet als identiteitsbewijs. Het is dus aan te raden om een paspoort of ID-kaart bij de hand te hebben.

Wat kunt u verwachten als u gebruik maakt van de tijdelijke regeling?

Voldoet u aan de voorwaarden van de tijdelijke regeling, dan kunt u vanaf 1 december het volgende verwachten:

  • De geldigheidsduur van uw rijbewijs wordt maximaal 1 jaar verlengd, vanaf het moment dat uw rijbewijs verloopt. U ontvangt hierover een brief van het CBR.
  • U houdt uw huidige rijbewijs, met daarop de verlopen datum.
  • De RDW registreert in het Rijbewijzenregister dat uw rijbewijs administratief is verlengd. Als de politie om uw rijbewijs vraagt, ziet zij in het Rijbewijzenregister dat uw verlopen rijbewijs nog geldig is.
  • In de tussentijd beoordeelt het CBR uw rijgeschiktheid aan de hand van uw gezondheidsverklaring en de medische keuring. Zodra het CBR uw rijgeschiktheid heeft beoordeeld, ontvangt u hierover een brief en vervalt de administratieve verlenging.
  • Daarna kunt u bij één van onze servicepunten een afspraak maken om uw rijbewijs te verlengen.

Archief