Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

Het laatste nieuws over en uit gemeente Hoeksche Waard.

College kiest voor spreiding verkeersdruk in Numansdorp-zuid

(04-12-2019)

Het college nam vandaag het besluit om een aantal maatregelen door te voeren om de verkeersdruk in Numansdorp te spreiden en zo de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te vergroten. Het besluit houdt in dat de Fortlaan wordt ingericht als éénrichtingsverkeerstraat voor al het gemotoriseerd verkeer van noord naar zuid. De kruising Schuringsedijk/ Torensteelaan wordt aangepast zodat verkeer vanaf de Torensteelaan kan afslaan richting Schuring en omgekeerd. Daarnaast wijzigt de route voor de lijnbus vanuit Zuid-Beijerland naar Heinenoord. Deze gaat via de Torensteepolder waar er ter hoogte van de Rietheuvel een nieuwe halte is.

In oktober organiseerde de gemeente een bewonersavond in Numansdorp waarbij verkeersveiligheid centraal stond. Wethouder Harry van Waveren nodigde jong en oud uit om met elkaar in gesprek te gaan. “De opkomst was hoog”, aldus de wethouder. “Daar heb ik vooral geluisterd naar wat er leeft en wat inwoners vinden van de huidige verkeerssituatie. Die input was zeer waardevol. “Wij kunnen alleen niet voldoen aan alle wensen. Maar wij zijn van mening dat deze maatregelen zorgen voor een verbetering van de verkeersveiligheid en spreiding van het verkeer in het dorp. Naast alle maatregelen die wij nu nemen, hopen wij dat alle inwoners hun steentje bijdragen aan een verkeersveilig Numansdorp.”

Eenrichting voor Fortlaan in de richting van noord naar zuid

Autoverkeer dat vanuit het zuiden naar het noorden wil rijden, maakt gebruik van de Torensteelaan. Op deze manier willen wij het centrum van Numansdorp en omliggende straten niet verder belasten. Ook blijft het winkelcentrum goed bereikbaar voor de zuidelijke woonwijken en waarborgen wij de  aantrekkelijkheid van het winkelcentrum. Totdat de nieuwe inrichting er is, blijft de Fortlaan gesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Op dit moment hebben wij geen goed beeld van wat er onder de grond van de Fortlaan aan bijvoorbeeld kabels, leidingen ligt. Daarom verwachten wij dat de Fortlaan pas in het voorjaar van 2020 open kan.

Wij verruimen de kruising Schuringsedijk-Torensteelaan waar mogelijk

Omdat de kruising gelegen is op een dijk kunnen wij de kruising slechts in beperkte mate aanpassen. Waar mogelijk verruimen wij de bochten vanaf de Torensteelaan naar de Schuringsedijk (richting Schuring). De bochten richting het centrum passen wij niet aan omdat de Fortlaan na openstelling dienst doet als route richting de zuidelijke woonwijken. De werkzaamheden voor verruiming van de kruising starten in het eerste kwartaal van 2020.

Wens voor fiets- en voetpad langs de Torensteelaan

Tijdens de bewonersavond kwam de uitdrukkelijke wens voor een fiets- en voetpad langs de Torensteelaan aan de orde. De beschikbare ruimte is op deze locatie beperkt. Daarom onderzoeken wij wat de technische mogelijkheden zijn.

De lijnbus richting Zuid-Beijerland blijft door de Voorstraat rijden

De bus vanuit Heinenoord naar Zuid-Beijerland blijft de huidige route door het centrum volgen. In omgekeerde richting gaat de bus via de Fortlaan over de Torensteelaan naar de Wethouder van der Veldenweg. Op de Torensteelaan ter hoogte van de Rietveld is een nieuwe halte.

Voor de bewoners van de zuidelijke wijken komt er een nieuwe halte tussen het Flohilplein en de Molendijk. Zij kunnen hier de bus pakken richting Zuid-Beijerland en richting de bushalte aan de A29.

Werkzaamheden starten in 2020

Dit betekent dat wij in 2020 de Fortlaan opnieuw inrichten en de kruising Schuringsedijk-Torensteelaan verruimen. Ook een nieuwe haltevoorziening aan de Voorstraat realiseren wij in 2020. Voor een aantal verkeersmaatregelen nemen wij een verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit publiceren wij in Het Kompas. Via Het Kompas houden wij u ook op de hoogte van de uitvoerings-werkzaamheden.

WMO raadsbesluit gunstig voor inwoners gemeente Hoeksche Waard

(04-12-2019)

De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft op 3 december 2019 besloten om 700.000 euro extra beschikbaar te stellen voor WMO hulpmiddelen voor hulpbehoevenden in de gemeente. Dit bedrag komt bovenop het beschikbaar gestelde budget in de begroting 2020. De gemeenteraad moest dit besluit nemen, omdat de gemeente noodgedwongen een contract met een nieuwe leverancier moest sluiten.

Het raadsbesluit gaat over het leveren van hulpmiddelen om inwoners te ondersteunen in hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke contacten. Deze taak die staat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Met de huidige leverancier was het niet meer mogelijk deze taak uit te voeren. De overeenkomst met de huidige leverancier van hulpmiddelen is inmiddels ontbonden. In een spoedprocedure is een aanbesteding met twee leveranciers afgerond.

De gemeente heeft in alle zorgvuldigheid de spoedprocedure in het belang van de inwoners van de gemeente gevoerd en de gemeenteraad heeft dit afgerond met een unaniem besluit tijdens de besluitvormende raad van 3 december.

Vertrek burgemeester Veldhuijzen

(03-12-2019)

Burgemeester Govert Veldhuijzen kondigde vanavond tijdens de raadsvergadering zijn vertrek als burgemeester van gemeente Hoeksche Waard aan. Sinds de zomer heeft zich bij zijn echtgenote een ernstige ziekte geopenbaard. Gelet daarop is het niet langer mogelijk zijn functie uit te oefenen.  Hij blijft in functie tot 18 december 2019.

Tweede waarnemend burgemeester van de Hoeksche Waard

Govert Veldhuijzen volgde in april van dit jaar Peter van der Velden op. Hij moest de functie van waarnemend burgemeester in maart neerleggen op medisch advies. Het was de bedoeling dat de waarnemend burgemeesters de functie zouden  vervullen tot er een kroonbenoemde burgemeester wordt benoemd, maar vanwege zijn privésituatie is nu ook Govert Veldhuijzen genoodzaakt eerder te stoppen. “Ik betreur het dat ik mijn werk niet kan afmaken tot er een kroonbenoemde burgemeester is. Een ontzettend moeilijke beslissing. Maar mijn thuissituatie vraagt nu alle aandacht.”

Waardering van het college

De burgemeester informeerde het college ’s morgens tijdens de collegevergadering over zijn besluit. Het college betreurt het vertrek van de burgemeester, maar heeft veel begrip voor zijn besluit. “We bedanken hem voor zijn inzet. Met zijn analytisch vermogen, ervaring en netwerk is hij van betekenis geweest voor de Hoeksche Waard. We wensen Govert en zijn echtgenote heel veel sterkte toe.”

Vervolgproces

De commissaris van de Koning gaat zo snel mogelijk in gesprek met de fractievoorzitters van de gemeenteraad om een opvolger te kunnen benoemen. Ook dit gaat om een waarnemend burgemeester. De procedure voor het aanstellen van een kroonbenoemde burgemeester loopt. Naar verwachting begint de kroonbenoemde burgemeester op 31 maart 2020.

Bouwen aan een toekomstig vitale Hoeksche Waard - Woontop

(28-11-2019)

Hoofdrolspelers op de woningmarkt van de Hoeksche Waard moeten samen bouwen aan de toekomst van de Hoeksche Waard. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk! Dat bleek donderdag 7 november op de eerste Woontop in Strijen, waar onder andere (verhuur)makelaars, projectontwikkelaars en raadsleden aanwezig waren. 

“Om het eiland over 15 jaar net zo goed te laten functioneren als nu, moeten we inspelen op de veranderingen in onze samenleving,” vertelde Piet van Leenen, wethouder Wonen, tijdens de start van de Woontop. “Het aantal ouderen neemt volgens berekeningen enorm toe, terwijl de cijfers laten zien dat het aantal jonge huishoudens dreigt af te nemen. Daardoor staan de voorzieningen onder druk en dreigt er een krappe arbeidsmarkt. De vergrijzing houden we niet tegen. Maar hoe zorgen we ervoor dat ons eiland blijft draaien én nog aantrekkelijker wordt voor jonge mensen, met behoud van de rust, ruimte en openheid van de Hoeksche Waard?”

Jonge huishoudens

Een goede woningvoorraad speelt daarin een cruciale rol. “Onze focus ligt daarbij vooral op het blijvend aantrekken van jonge huishoudens om demografisch in balans te blijven. Deze groep draagt bij aan het in stand houden van voorzieningen, vormt een groot deel van de beroepsbevolking en is cruciaal in het voorzien van de toenemende vraag naar thuis- en mantelzorg. Zij zijn dus de drager van een vitale Hoeksche Waard.” Om deze groep naar het gebied te krijgen, moeten ze hier kunnen wonen, werken en recreëren. “Dat betekent dat er voldoende én betaalbare woningen beschikbaar moeten zijn die voldoen aan de wensen van deze jongeren en gezinnen. Zo willen we de stroom jonge huishoudens naar ons eiland, dat sinds 2015 op gang is gekomen, in stand houden.“

Om te weten wat deze wensen dan precies zijn, lopen er tal van initiatieven. Zo is er een groep jongeren actief die graag meedenkt over wat betaalbare huur- of koopwoningen kunnen zijn. “Zij reageerden op een oproep van onze gemeente om actief de vraag naar jongerenhuisvesting in kaart te brengen. Eén van de acties is een vragenlijst onder jongeren tussen de 18 en 35 jaar die in (de toekomst) in de Hoeksche Waard willen wonen.”

Vergrijzing

Tegelijkertijd vraagt de vergrijzing om maatwerk in woningbouw. “Dat mogen we niet uit het oog verliezen. Die opgave is fors. Denk aan het mogelijk maken van ontmoeting, het bieden van een passende woonplek voor iedereen en het langer zelfstandig blijven wonen. Oftewel: de juiste woningen voor de juiste doelgroep,” aldus wethouder Van Leenen.

Omarmen

Om die toekomstbestendige woningvoorraad én speciale woonvormen voor elkaar te krijgen, is samenwerking essentieel. Daarbij moeten we de kracht van de Hoeksche Waard niet vergeten. Dat zijn de inwoners, de rustige en landelijke omgeving, de prachtige natuur en het dorpse karakter.

Wethouder Van Leenen: “Wij als gemeente Hoeksche Waard dragen de verantwoordelijkheid voor het behoud van dit karakter en samenwerking met andere opgaven zoals zorg & inclusie. We willen bovendien een snellere doorloop van plannen en een stevige continue bouwstroom faciliteren. Maar we beseffen ons ook dat wij niet alleen achter het stuur zitten. Daarom zijn we op de Woontop bij elkaar gekomen. Om onze visie én de vragen waar we voor staan, op het gebied van wonen en zorg, te delen. We vragen aan alle partijen om deze gemeentedoelstellingen te omarmen. Om allemaal te bouwen aan een vitale Hoeksche Waard.” Van Leenen sluit af met: “Ik draag mijn steentje bij! U ook?”

Presentaties en tekenverslag van de Woontop

Tijdens de Woontop gaf Companen een presentatie over het woningbehoefteonderzoek in de Hoeksche Waard. Klik hier voor de Presentatie Companen Woontop HW. Ook gaf de landschapsarchitect van de gemeente een presentatie over ruimtelijke kwaliteit. Klik hier voor de presentatie Ruimtelijke kwaliteit van de gemeente. Een tekenaar maakte een tekenverslag van alles wat er besproken is op de Woontop. Klik hier voor het tekenverslag.


Oordeelsvormende vergadering

(28-11-2019)

Dinsdag 3 december 2019 om 19:30 uur vindt er in het gemeentehuis in Oud-Beijerland een oordeelsvormende vergadering plaats. De agenda voor deze vergadering kunt u vinden op deze site onder < Vergaderschema < 3 december 2019.

Het betreft een uitgebreide vergadering met veel agendapunten. Hieronder een korte selectie uit de agenda:

Diverse bestemmingsplannen: Danserweg 1, Klaaswaal, Spuifront, Oud-Beijerland, Gorzenweg 6e in Heinenoord, Mookhoek 93 in Strijen en Smitsweg 9 in Klaaswaal (glas voor glas), 1e Kruisweg, Oud-Beijerland (ruimte voor ruimte), In 't Veldstraat 18, ’s-Gravendeel;
Omgevingsvisie Hoeksche Waard;
Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling ZHE en ZHZ (met actieplan);
Diverse (heffings)verordeningen.

U kunt ook gebruik maken van het inspreekrecht

Tips bij het inspreken

Geef duidelijk aan waarover u het woord voert en eventueel waarom u het ergens mee eens of oneens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als u ook namens anderen spreekt, vertel dan wie dit zijn. Desnoods kunt u dit ondersteunen met een handtekeningenlijst. Zet uw verhaal op papier, met vermelding van uw contactgegevens. Stuur deze informatie tijdig naar de griffie, zodat die de raadsleden alvast kan informeren;
Schrijf op wat u gaat zeggen, dan weet u zeker dat u tijdens het spreken niets vergeet;
Houd uw inbreng kort. U heeft 5 minuten spreektijd;
Wij verzoeken u geen namen te noemen en op uw taalgebruik te letten.

Regels

U mag niet inspreken over onderwerpen:
Waartegen een bezwaar of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan;
Benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;
Waartegen een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht (klacht over een bestuursorgaan of een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan) kan of kon worden ingediend.

U kunt zich voor het spreekrecht tot 3 december 2019 12.00 uur aanmelden door een mail te sturen naar griffie@gemeentehw.nl. Voor vragen over het spreekrecht kunt u ook bellen naar 088-6471874

Regio Deal Zuid-Hollandse Delta aangeboden aan Tweede Kamer

(26-11-2019)

Op dinsdagmiddag 26 november boden burgemeester Ada Grootenboer en wethouder Tea Both (Goeree-Overflakkee), burgemeester Foort van Oosten (Nissewaard) en locoburgemeester Paul Boogaard (Hoeksche Waard) namens zes gemeenten de ‘Regio Deal Zuid-Hollandse Delta’ aan bij de vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Voorzitter Jaco Geurts complimenteerde de zes gemeenten met deze belangrijke stap in de samenwerking en nam het document met veel interesse aan.

Samenwerking

De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten (Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne) hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken en opgaven die daarmee samenhangen. Een hechtere samenwerking kan de aantrekkelijkheid en (economische en sociale) vitaliteit van de Zuid-Hollandse Delta versterken. Burgemeester Foort van Oosten: “De Regio Deal is de eerste samenwerking op het niveau van de Zuid-Hollandse Delta waarin we gezamenlijk naar buiten treden en aantonen dat we bereid zijn een (langdurige) samenwerking aan te gaan om op te komen voor de belangen van onze ruim 300.000 inwoners.”

Regio Deal

In een Regio Deal werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen veiligheid, leren en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te vergroten. Er is 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor voorstellen waarmee de ‘brede welvaart’ in Nederland wordt versterkt. Locoburgemeester Paul Boogaard: “En daar voldoet ons voorstel zeker aan. We hebben geïnventariseerd  waar we samen goed in zijn en kwamen uit op de thema’s agrifood, arbeidsmarkt, duurzaamheid en landschap en toerisme. Deze thema’s zijn uitgewerkt in concrete en complete businesscases. We vragen het Rijk om een bijdrage van 21 miljoen euro om de gezamenlijke aanpak op deze thema’s te versnellen.

Ook burgemeester Ada Grootenboer is positief over het voorstel: “Het Rijk richt zich steeds meer op regio’s. Samenwerking en een stevige gezamenlijke positionering zijn nodig om beter en meer in beeld te komen bij Rijk, provincie, metropoolregio Rotterdam Den-Haag en andere partners. Doordat de kansen en uitdagingen van onze eilanden erg op elkaar lijken, is samenwerken erg kansrijk en efficiënt.“

Of de Zuid-Hollandse Eilanden de Regio Deal ook echt toegewezen krijgen moet binnen drie maanden duidelijk worden. “Maar, ook zonder deze deal mogen we trots zijn op onze samenwerking en de stappen die hierin tot nu toe zijn gezet. Hier gaan we hoe dan ook mee verder”, aldus Foort van Oosten.

Beeldvormende raadsvergadering 26 november 2019

(20-11-2019)

Dinsdag 26 november 2019 om 19:30 uur vindt er in het gemeentehuis in Oud-Beijerland een beeldvormende raadsvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering en de stukken kunt u vinden op deze website onder < Vergaderschema < 26 november 2019. Het betreft een uitgebreide vergadering met veel agendapunten. Hieronder een korte selectie uit de agenda:

* Presentatie uitvoeringsagenda vitale arbeidsmarkt: Presentatie omgevingsvisie Hoeksche Waard;

* Diverse bestemmingsplannen: Danserweg 1, Klaaswaal, Spuifront, Oud-Beijerland, Gorzenweg 6e in Heinenoord, Mookhoek 93 in Strijen en Smitsweg 9 in Klaaswaal (glas voor glas), 1e Kruisweg, Oud-Beijerland (ruimte voor ruimte), In 't Veldstraat 18, ’s-Gravendeel;

* Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 2020 – 2023 regio Rotterdam - Rijnmond en Regionaal actieplan geweld hoort nergens thuis 2019 – 2021 regio Zuid-Holland Zuid;

* Diverse (heffings)verordeningen.

U kunt ook gebruik maken van het inspreekrecht:

Tips bij het inspreken

Geef duidelijk aan waarover u het woord voert en eventueel waarom u het ergens mee eens of oneens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als u ook namens anderen spreekt, vertel dan wie dit zijn. Desnoods kunt u dit ondersteunen met een handtekeningenlijst. Zet uw verhaal op papier, met vermelding van uw contactgegevens. Stuur deze informatie tijdig naar de griffie, zodat die de raadsleden alvast kan informeren.

* Schrijf op wat u gaat zeggen, dan weet u zeker dat u tijdens het spreken niets vergeet.

* Houd uw inbreng kort. U heeft 5 minuten spreektijd.

* Wij verzoeken u geen namen te noemen en op uw taalgebruik te letten.

Regels

* U mag niet inspreken over onderwerpen:

* Waartegen een bezwaar of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan.

* Benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen.

* Waartegen een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht (klacht over een bestuursorgaan of een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan) kan of kon worden ingediend.

U kunt zich voor het spreekrecht tot 26 november 2019 12.00 uur aanmelden door een mail te sturen naar griffie@gemeentehw.nl. Voor vragen over het spreekrecht kunt u ook bellen naar 088-6471874

Drukbezochte dorpsbijeenkomst ‘Klaaswaal centraal’

(14-11-2019)

‘Samen moeten we er de schouders onder zetten. Het zou mooi zijn als we tot een Akkoord van Klaaswaal kunnen komen’.  Met deze woorden eindigde dorpswethouder Harry van Waveren zijn inleiding tijdens de drukbezochte dorpsbijeenkomst ‘Klaaswaal centraal’ die gisteren plaatsvond in sportzaal De Bongerd. Vervolgens gingen bezoekers, onder leiding van Gert van ’t Hof, met elkaar, met medewerkers van de gemeente en een bijna voltallig college in discussie over diverse onderwerpen. Aan het eind van de avond lieten zo’n 30 inwoners hun contactgegevens achter. Zij gaven aan actief mee te willen denken over de toekomst van hun dorp. Een grote stap richting het akkoord.

Ongeveer 300 inwoners lieten zich informeren over allerlei ontwikkelingen die op dit moment en in de nabije toekomst in Klaaswaal spelen. De belangrijkste daarvan is natuurlijk de randweg. Zowel voor- als tegenstanders lieten van zich horen tijdens - soms pittige - discussies. Ook werd er gesproken over andere onderwerpen zoals onder andere het voorzieningenniveau, de verkeersveiligheid in en om Klaaswaal, woningbouw, de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte en het verenigingsleven.

Na afloop waren de reacties positief

Inwoners voelden zich gehoord en vonden het een goede bijeenkomst. Toch waren sommigen ook wat terughoudend. Het proces rond de randweg speelt al jaren en zij vroegen zich af wanneer een en ander eindelijk concreet  wordt. Ook gaven zij aan dat de communicatie over het project beter kan. Dorpswethouder Van Waveren was na afloop heel tevreden met de getoonde betrokkenheid, de hoge opkomst en de nuttige gesprekken die gevoerd zijn.

Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt

In dit verslag worden de punten opgenomen die deze avond aan de orde kwamen. Ook komen hierin de antwoorden terug die mensen mailden op de vooraf gestelde vragen ‘Wat gaat goed en wat kan beter?’. Alle deelnemers die zich per e-mail hadden aangemeld krijgen het verslag toegestuurd. Daarnaast komt het verslag op de website van gemeente Hoeksche Waard te staan.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil 75-plussers toestaan 1 jaar te rijden met verlopen rijbewijs

(15-08-2019)

Het plan is dat vanaf 1 december 2019 veel 75-plussers onder bepaalde voorwaarden mogen blijven rijden als hun rijbewijs verloopt. Dit mag tot 1 jaar nadat het rijbewijs is verlopen. In dit geval spreken we van een administratieve verlenging. Deze administratieve verlenging wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. Dat stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor. In alle andere gevallen is het niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden.

Het ministerie stelt de tijdelijke regeling voor omdat het CBR achterligt bij het beoordelen van de gezondheidsverklaringen. De regeling krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar.

Bent u 75-plus en moet u uw rijbewijs binnenkort verlengen? Hoe u dit regelt leest u op de webpagina rijbewijs verlengen 75-plusser.

Voor wie geldt de tijdelijke regeling?

Niet alle 75-plussers kunnen van de regeling gebruik maken. De regeling geldt alleen voor 75-plussers die:

  • een rijbewijs hebben voor een auto (rijbewijs B), auto met aanhanger (rijbewijs BE), motor (rijbewijs A), trekker (rijbewijs T);
  • een volledig en correct ingevulde gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs verliep;
  • een rijbewijs hebben dat 5 of 10 jaar geldig is. De regeling geldt niet als het rijbewijs is afgegeven voor 1 of 3 jaar;
  • geen beperkende rijbewijscodes met medische achtergrond op hun huidige rijbewijs hebben;
  • blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het CBR. Dat wil zeggen meewerken aan de medische keuring, het bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rijtest als het CBR daarom vraagt.

Buiten deze regeling vallen de categorieën: vrachtwagen (C), vrachtwagen met aanhanger (CE), bus (D) en bus met aanhanger (DE).  Dit vanwege Europese regelgeving.

75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst kunnen ook geen gebruik maken van de tijdelijke regeling. Dit geldt ook voor mensen over wie het CBR een besluit heeft genomen na mededeling van de politie.

Wat zijn de beperkingen aan deze tijdelijke regeling?

U mag met een verlopen rijbewijs niet in het buitenland rijden. De politie in het buitenland kan namelijk niet het Nederlandse Rijbewijzenregister raadplegen. Daarnaast geldt een verlopen rijbewijs niet als identiteitsbewijs. Het is dus aan te raden om een paspoort of ID-kaart bij de hand te hebben.

Wat kunt u verwachten als u gebruik maakt van de tijdelijke regeling?

Voldoet u aan de voorwaarden van de tijdelijke regeling, dan kunt u vanaf 1 december het volgende verwachten:

  • De geldigheidsduur van uw rijbewijs wordt maximaal 1 jaar verlengd, vanaf het moment dat uw rijbewijs verloopt. U ontvangt hierover een brief van het CBR.
  • U houdt uw huidige rijbewijs, met daarop de verlopen datum.
  • De RDW registreert in het Rijbewijzenregister dat uw rijbewijs administratief is verlengd. Als de politie om uw rijbewijs vraagt, ziet zij in het Rijbewijzenregister dat uw verlopen rijbewijs nog geldig is.
  • In de tussentijd beoordeelt het CBR uw rijgeschiktheid aan de hand van uw gezondheidsverklaring en de medische keuring. Zodra het CBR uw rijgeschiktheid heeft beoordeeld, ontvangt u hierover een brief en vervalt de administratieve verlenging.
  • Daarna kunt u bij één van onze servicepunten een afspraak maken om uw rijbewijs te verlengen.

Meepraten over Perspectiefnota in gemeentehuis Maasdam

(24-06-2019)

Anders dan in eerdere berichten is vermeld, vindt de beeldvormende bijeenkomst over de Perspectiefnota, op donderdag 27 juni, plaats in het gemeentehuis in MAASDAM!!

Heeft u ook goede ideeën waaraan de gemeente haar geld moet uitgeven? Kom dan meepraten over de nieuwe plannen voor de komende jaren. Graag tot donderdag.

Meer info over Perspectiefnota

Archief