Pagina opties

Groter

Duurzaamheid

De noodzaak om te komen tot een duurzamere inrichting van onze samenleving wordt steeds groter. De zorgen om de klimaatveranderingen, de verslechtering van onze luchtkwaliteit en de toenemende schaarste van fossiele grondstoffen zijn urgent maar ook uitermate complex. Deze grote complexiteit maakt het lastig voor inwoners en bedrijven om het handen en voeten te geven en leidt zelfs tot weerstanden. Aan de andere kant zien we dat er mooie ontwikkelingen plaatsvinden in de maatschappij waarbij individuele inwoners of bedrijven zelf het initiatief nemen in de beweging richting een duurzamere samenleving.

Een aantal doelstellingen

Hieronder vindt u een aantal landelijke en lokale doelstellingen voor duurzaamheid op een rij:

  • Hoeksche Waard energieneutraal in 2040.
  • In 2030 moet Nederland minimaal 49% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990.
  • Nederland dient in 2050 klimaatadaptief te zijn.
  • Nederland dient in 2050 circulair te zijn. 50% minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030.
  • Warmtetransitie van de bebouwde omgeving naar gasloos in 2050.
  • In 2040 dient de gemeente een energieneutrale vastgoedportefeuille te bezitten. In het hoofdlijnenakkoord is deze ambitie aangescherpt naar 2030.

Raadsbijeenkomst over duurzaamheid

Donderdag 5 september 2019  vond de oriënterende raadsbijeenkomst over duurzaamheid  plaats. Het doel was informatie op te halen bij inwoners, ondernemers en organisaties over duurzaamheid in de Hoeksche Waard. Tijdens verschillende tafelgesprekken zijn de opmerkingen genoteerd en deze zijn per ronde en puntsgewijs overgenomen in het verslag. Dit verslag is input voor het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Hoeksche Waard.

Te downloaden documenten